Adresa:
Ul. gen. Svobodu 682/4
089 01 Svidník

0905 570 850

PONÚKAME VÁM

Štamperlíky, poháre na vodu, na víno,
výročné i svadobné, krígle humorné aj poľovnícké,
keramiku, vázy, porcelán, výrobky z plastu, nerozbitné
taniere, sviečky, črepníky a umelé kytice

a oveľa viac...

Košík / Hodnota Vášho nákupu
Nákupný košík
0,00 (0,00 Sk)
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk

 

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami. že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Objednávka bude potvrdená ihneď po otvorení pošty , zväčša do 24 hodín e-mailom, prípadne telefonicky. V prípade nejasností vás budeme kontaktovať

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy

3. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu, , ten obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

3. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu, ten obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.font>

4. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Zaväzujeme sa, že tovar budeme dodávať len v dobrom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi a vyplnenými záručnými listami.5.Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a prevedení.

6. V niektorých , najmä cenovo náročnejších produktoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy i úhradu finančnej zálohy. V prípade neuhradenia tejto zálohy predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

6. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať a kupujúci bude o tom informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

7. Ak sa rozhodne kupujúci objednávku stornovať , je to potrebné spraviť v čo najkratšom čase, aby nedošlo k jeho odoslaniu, lebo po obdŕžaní objednávky predávajúci začne objednávku vybavovať a kupujúci bude o tom informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.Ani tu nieje potrebné udávať dôvod stornovania objednávky.

8.Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od dátumu prevzatia tovaru v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov- podrobnejšie v reklamačnom poriadku

 


1. Miesto plnenia zmluvy sa rozumie obchod, bydlisko alebo prevádzka /sídlo/ kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim ,no i s využitím služieb tretích subjektov /kuriérska spoločnosť/ alebo dodá tovar

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe, t.j. spravidla od 2- 21 dní po prijatí objednávky.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
  • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá:

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou alebo tel.čísla prijímateľa
  • za poškodenie objednávky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
  • nedodanie tovaru, ktoré vzniklo vinou dodávateľa, prípadne výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

 

 

IV. Kúpna cena a platby


1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné vrátane DPH, to sú ceny, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, netýka sa to poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú známe až po zabalení tovaru z nákupného košíka a ich výška sa odvíja od cenníka prepravcu a voľby kupujúceho (Na krehký tovar je pridaný obalový materiál).. Kúpna cena  je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru na dobierku, od kuriéra, alebo na vybranom mieste.  

2. Prehľad možných spôsobov platby - kupujúci za dodávku tovaru zaplatí:
a) Kuriérovi – hotovosť kuriérovi, ktorý doručí tovar
b) Predávajúcemu – uhradí kúpnu cenu na dohodnutom mieste
c) Predávajúcemu – uhradí celú sumu bankovým  prevodom resp. vkladom na bankový účet pred doručením tovaru

 

 

 

VI. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodným podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 


1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú t.z. doklad  o nákupe, vyplnený záručný list a návod na použitie.

2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. Dokladom na uplatnenie reklamácie je doklad o nákupe a vyplnený záručný list.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené výrobnou vadou.

4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo na vady spôsobené nadmerný mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

V. Záruka, reklamácie, doklady

 

Pri platbe bankovým prevodom alebo vkladom na účet bude zásielka odoslaná až po pripísaní sumy na bankový účet.

 

III. Dodacie podmienky a termíny

 


1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom podľa § 1 zák.č. 108/2000 Z.z. a internetovým obchodom www.antikaeu.sk  (predávajúci)

2. Všeobecné  obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú  práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

Všeobecné obchodné podmienky